Korkeakouluyhteisön digitaaliset valmiudet [ Suomeksi ] [ In English ] [ På Svenska ]
Tampere University University of Eastern Finland

Tällä kyselyllä kartoitetaan korkeakouluorganisaationne digitaalisia valmiuksia. Tutkimus kohdistuu digitaalisten välineiden käyttötapoihin, käyttövalmiuksiin, resursseihin sekä saatavilla olevaan tukeen. Etenkin COVID-19-epidemiasta aiheutunut viime viikkojen siirtymä kasvokkain tapahtuvasta opetuksesta verkko-opetukseen ja etätyöhön on nostanut digitaalisten valmiuksien merkityksen konkreettisesti esille. Kyselyssä kartoitetaan digitaalisia valmiuksia yleisellä tasolla sekä lyhyesti COVID-19-epidemian tuomia muutoksia. Tämä kyselytutkimus toteutetaan osana Opetusministeriön tukemaa Digital Campus -hankekokonaisuutta, johon korkeakoulunne osallistuu. Tutkimuksesta on vastuussa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan TRIM-tutkimuskeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tutkijaryhmän kanssa. Tutkimus alkaa 4/2020 ja päättyy 5/2023.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään korkeakoulunne täydennyskoulutuksen, teknisten resurssien ja tukitoimien kohdentamiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää tutkimusjulkaisuissa (esimerkiksi tieteelliset artikkelit journaaleissa ja konferenssipaperit). Kaikissa mahdollisissa julkaisuissa noudatetaan tieteen etiikan toimintatapoja, ja julkaisuista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia tai pieniä vastaajaryhmiä.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit koska tahansa keskeyttää lomakkeen täyttämisen. Kyselylomakkeessa kysyttävää sähköpostiosoitetta käytetään omien vastausten myöhempää tarkastelua varten, eikä sitä käytetä analyysissa. Emme luovuta yksittäisiä vastauksia missään vaiheessa kolmansille osapuolille. Tutkimuksen raaka-aineisto analysoidaan ja sille suoritetaan pseudonymisointi (eli tunnistetietojen poisto), jonka jälkeen raaka-aineisto tuhotaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Koostettu ja pseudonymisoitu aineisto säilytetään Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksessa.

Kyselyssä on yhteensä kuusi osiota, joista viisi koskee digitaalisten välineiden käyttöä ja osaamista. Viimeisenä on taustatieto-osio. Kyselyn esitestausten perusteella vastaaminen vie aikaa noin 10 - 15 minuuttia. Vastattuasi kyselyyn, pääset lopuksi vertailemaan tuloksiasi korkeakoulusi digitaalisten välineiden osaamistason keskiarvoihin. Lisäkysymyksiin vastaavat tutkijat Antti Syvänen (antti.syvanen@tuni.fi) ja Erkko Sointu (erkko.sointu@uef.fi). Vastaamalla kyselyyn, osoitat lukeneesi yllä olevan tekstin ja ymmärtäneesi sen sisällön.

Voit tutustua palvelun tietosuojadokumenttiin tästä.